Zebranie wiejskie 21.07.2020

ZAWIADOMIENIE

Sołtys sołectwa Kleszczów zwołuje w dniu 21 lipca 2020 r.  zebranie wiejskie.

Miejsce  zebrania: Salka na boisku ul. Brzozowa

Godzina zebrania: 1800 (II termin 1815 )

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania oraz przedstawienie sprawozdania
    z realizacji uchwał i wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie zebrania. 

Poniżej protokół oraz ustalenia z zebrania :